Journal Article
2013
Role of Tibetan Buddhist Monasteries in Snow Leopard Conservation
Juan Li, Dajun Wang, Hang Yin, Duojie Zhaxi, Zhala Jiagong, George B Schaller, Charudutt Mishra, Thomas M McCarthy, Hao Wang, Lan Wu, Lingyun Xiao, Lamao Basang, Yuguang Zhang, Yunyun Zhou, Lu Zhi
Conservation Biology. DOI: 10.1111/cobi.12135

Did you know your internet explorer is out of date?

To access our website you should upgrade to a newer version or other web browser.

How to do that »